Powrót do wszystkich

Sieć Godeharda: Zwalczanie ubóstwa poprzez edukację – c.d.

Sieć Godeharda: Zwalczanie ubóstwa poprzez edukację – c.d.
  Ogólne
Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej ks. Tomasz Stec wraz z pracownikami wziął udział w wyjeździe studyjnym w ramach międzynarodowego projektu pn. „Sieć Godeharda: Zwalczanie ubóstwa poprzez edukację”, program Erasmus+. Tym razem gościł nas dyrektor Caritas Archidiecezji Praskiej.
W metodologię pracy socjalnej na terenie Czech wprowadziła uczestników wizyty pani Eva Hradečná, która towarzyszyła nam we wszystkich placówkach, które odwiedziliśmy. Potrzebę duchowości Caritas Archidiecezji Praskiej podkreślał w swoim wystąpieniu zastępca Dyrektora pan Pavel Šimek.
Dyrektor Centrum św. Rodziny w Pradze pan Pavel Kopka oprowadził nas po placówce Caritas i przedstawił formy edukacji skierowane do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Równie interesująco swoją placówkę zaprezentowała siostra Jana Hrdličková, dyrektor Domu Gloria dla samotnych matek z dziećmi. W ramach pracy Placówki działa również projekt Magdala dla osób doświadczających przemocy. Działania skierowane są zarówno do ofiar, jak i sprawców przestępstw, co podkreślała kolejna prelegentka, dyrektor projektu Šárka Darksová. Nie zabrakło informacji o wsparciu migrantów, ze szczególnym uwzględnieniem, od czasu inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę, potrzeb ukraińskich kobiet i dzieci. Formy pomocy w ramach programu Migracja przybliżyła uczestnikom pani dyrektor Svétlana Porsche.
Wyjazdowi studyjnemu towarzyszyły dwa wyjątkowe wydarzenia. Uczestnicy projektu mieli okazję spotkać się z arcybiskupem Janem Graubnerem, metropolitą Pragi, prymasem Czech. Rozmowa dotyczyła między innymi zaangażowania praskiego Kościoła i Caritas w sprawy społeczne. O wsparciu osób najuboższych rozmawialiśmy z panią Vĕrą Kovářovą, wicemarszałek Izby Deputowanych, wiceprzewodniczącą Czeskiego Parlamentu. Pani Marszałek z zainteresowaniem i zrozumieniem wysłuchała relacji o systemach pomocy osób najuboższych w poszczególnych krajach.
Jesteśmy pod wielkim wrażeniem organizacji Runder Tisch Prag, za co składamy wyrazy wdzięczności dyrektorowi Arcidiecézní charita Praha panu Jaroslavowi Nĕmcovi, współpracownikom Pavli Nĕmcovej, Tomášowi Huštanowi, Andrei Kubištovej, wszystkim pracownikom i wolontariuszom goszczących nas instytucji i organizacji. Dziękujemy tłumaczce CZ/DE pani Renacie Aigner, tłumaczowi DE/PL panu Tomaszowi Olszewskiemu oraz wszystkim uczestnikom projektu za kolejną możliwość wymiany doświadczeń.
Partnerami w projekcie oprócz Caritas z Pragi i Krakowa są organizacje Caritas z Hildesheim i Linz. Projekt zakłada wyjazdy studyjne do poszczególnych miast oraz pracę nad rozwiązaniami w zakresie rozwoju edukacji przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu z powodu ubóstwa. We wrześniu niemieccy, austriaccy i czescy partnerzy odwiedzą Kraków.