Powrót do wszystkich

Dom Pomocy Społecznej w Zatorze

Dom Pomocy Społecznej Caritas w Zatorze jest placówką stałego pobytu dla 50 osób niepełnosprawnych intelektualnie, w podeszłym wieku, chorych, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i wymagają całodobowej opieki.

Historia Domu Pomocy Społecznej w Zatorze sięga już prawie 30 lat. To doświadczenie gwarantuje mieszkańcom, ich rodzinom, ale także pracownikom, wolontariuszom, opiekunom – stabilność, bezpieczeństwo, przyjaźń i opiekę: wartości, które są oparte na silnych fundamentach, wypracowywanych przez lata istnienia ośrodka.

Pracownicy wspomagają mieszkańców w podstawowych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw osobistych, pielęgnacji. Dbają o to, aby byli aktywni na co dzień, podnosili swoją sprawność, brali udział w terapii zajęciowej oraz wydarzeniach kulturalno-oświatowych. Podejmują działania mające na celu usamodzielnienie mieszkańców domu, w miarę ich możliwości. Istotną kwestią jest także dbanie o rozwijanie kontaktów z rodziną i włączanie do społeczności lokalnej.

Placówka realizuje grant pn. „Bezpieczne miejsce – DPS Zator” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zatorze w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Wartość grantu wynosi 103 420,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.10.2020

Realizacja grantu pozwoli na doposażenie stanowisk pracy personelu w środki ochrony indywidualnej pozwoli zapobiegać zakażeniu wirusem, jak również kontynuować opiekę nad mieszkańcami nawet w sytuacji wystąpienia COVID-19 – bez stwarzania zbędnego zagrożenia dla personelu oraz doposażenie DPS w sprzęt i wyposażenie niezbędne do przeciwdziałania skutkom epidemii.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

 

DPS prowadzony jest na zlecenie Powiatu Oświęcimskiego.