Powrót do wszystkich

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla 75 osób. Dysponuje 60 miejscami dla osób w podeszłym wieku i 15 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Działalność instytucji reguluje Ustawa o Pomocy Społecznej z 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2012 r. z późniejszymi zmianami.

Placówka realizuje grant pn. „Bezpieczna przystań DPS w Biskupicach” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Wartość grantu wynosi 91 400,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.10.2020

W wyniku realizacji grantu zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców i personelu Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach poprzez:
– zabezpieczenie mieszkańców i personelu w środki ochrony indywidualnej
– doposażenie pomieszczeń poprzez zakup sprzętu medycznego i sprzętu do dekontaminacji pomieszczeń
– wyposażenie pokoju izolacji poza placówką w łóżko rehabilitacyjne z materacem oraz pościel jednorazową na wypadek konieczności przyjęcia nowego mieszkańca lub powrotu pacjenta ze szpitala (dotyczy zwłaszcza mieszkańców z niepełnosprawnością ruchową).

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

DPS Biskupice zgodnie z ustawą świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości; opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; wspomagające polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców Domu, umożliwianiu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu, stymulowaniu nawiązania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu w miarę jego możliwości, zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach, sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

Placówka jest prowadzona na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej na podstawie zawartej umowy.
Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Biskupice i innymi Gminami.