Powrót do wszystkich

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Socjalizacyjnego

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Socjalizacyjnego w Kłaju prowadzona jest przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej od 1.01.2016 r. Przeznaczona jest dla 14 wychowanków, którym zapewnia całodobową opiekę i zaspokaja ich niezbędne potrzeby. Umożliwia kontakt z rodzinami i osobami bliskimi, a przede wszystkim podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny.

Program pracy Placówki zawiera rozpoznanie sytuacji dziecka i terapię problemów, eliminowanie niewłaściwych postaw, kształtowanie tradycji domu, organizację czasu wolnego, wprowadzenie elementu samorządności oraz przygotowanie do samodzielnego życia. Zadanie realizowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia ministra pracy
i polityki społecznej z dnia 22 grudnia 2011r w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Placówka finansowana jest ze środków Powiatu Wielickiego i Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

https://www.powiatwielicki.pl/