Powrót do wszystkich

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego

Zadaniem placówki jest zapewnienie 12 dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych, emocjonalnych, społecznych, religijnych i bytowych. Przebywające w placówce dzieci mają zapewniony dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych oraz – w miarę potrzeb – działania terapeutyczne, wyrównawcze i kompensacyjne. Placówka ponadto umożliwia kontakt dzieci z rodzicami – w sytuacji gdy kontakt ten nie jest zakazany przez Sąd.

Placówka podejmuje działania mające na celu powrót dziecka do rodziny pochodzenia lub – w sytuacji gdy powrót ten nie jest możliwy – zapewnienie opieki w rodzinnej formie pieczy zastępczej lub rodzinie adopcyjnej. Ponadto poprzez program realizowany w placówce, dzieci są przygotowywane do samodzielnego funkcjonowania w życiu po opuszczeniu placówki. Zadanie realizowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka prowadzona jest na zlecenie MOPS Kraków. Działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego finansowana jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków i Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

https://krakow.pl

https://ngo.krakow.pl

https://mops.krakow.pl/