Powrót do wszystkich

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy mieszący się w budynku parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Krakowie na os. Podwawelskim jest przeznaczony dla 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Celem działalności Domu jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom niepełnosprawnym. Pomagamy uczestnikom w wyrwaniu się z izolacji społecznej i zdobywaniu umiejętności komunikowania się oraz rozwijania prawidłowych kontaktów międzyludzkich w środowisku rodzinnym i pozarodzinnym.

Praca z uczestnikami ma na celu podtrzymywanie i rozwijanie u uczestników umiejętności niezbędnych w codziennym życiu. Są to m.in.: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, higieny, umiejętności praktycznych, gospodarowania własnymi środkami finansowymi oraz spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań.

Budynek oraz wyposażenie spełniają wszystkie niezbędne wymogi do działalności terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi, posiada też podjazd dla wózków inwalidzkich. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do16.00.

Prowadzenie ŚDS jest zadaniem zleconym przez Gminę Miejską Kraków i finansowanym ze środków budżetu państwa.
www.krakow.pl

ngo.krakow.pl

https://mops.krakow.pl/