Powrót do wszystkich

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. Hanny Chrzanowskiej

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Zatorze zapewnia udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych, szeroko rozumianą opiekę, pielęgnację i leczenie osób z rozpoznaniem choroby przewlekłej, które według zmodyfikowanej skali Barthel (wg karty kwalifikacji) uzyskały od 0 do 40 pkt. Oceny tej dokonuje się pierwotnie wraz z wnioskiem oraz w dniu przyjęcia do zakładu.
Koszty leczenia i rehabilitacji ubezpieczonych pacjentów pokrywa Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa pacjent w wysokości 70% dochodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc przyjęcia.
Całodobową opiekę nad pacjentami sprawuje zespół opiekuńczo-medyczny, w skład którego wchodzą: lekarze specjaliści chorób wewnętrznych, geriatrii, psychiatrii, neurologii i rehabilitacji, pielęgniarki i opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, logopeda, psycholog, terapeuta zajęciowy i kapelan.

Finansowanie świadczonych usług pochodzi ze środków NFZ. Caritas Archidiecezji Krakowskiej pokrywa koszty remontów i konserwacji budynków oraz wyposażenia.