Regulamin

§ 1
1. Caritas Archidiecezji Krakowskiej z siedzibą w Krakowie, ul. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków, NIP 6761119284, REGON 040019818 prowadzi stronę internetową umieszczoną pod domeną krakowcaritas.pl (https://krakowcaritas.pl/), zwaną dalej Stroną zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności (https://www.krakowcaritas.pl/polityka-prywatnosci).
2. Strona działa w celu realizacji i wsparcia działań statutowych Caritas Archidiecezji Krakowskiej, między innymi w celu pozyskiwania darowizn na organizowanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i za granicą.
3. Pozyskiwanie darowizn prowadzone jest w ramach charytatywno-opiekuńczej działalności statutowej Caritas Archidiecezji Krakowskiej .
4. Przychody z tytułu darowizn otrzymywanych ze wskazaniem celu stanowią przychody z charytatywno-opiekuńczej działalności statutowej Caritas Archidiecezji Krakowskiej .
5. Regulamin wpłat przez Stronę, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki jego funkcjonowania, w tym prawa i obowiązki Użytkowników, Darczyńców, Partnerów oraz Operatora.
6. Regulamin określa także zakres odpowiedzialności Operatora.

§ 2
Poprzez użyte w Regulaminie sformułowania należy rozumieć odpowiednio:
1. Cel – ogłaszana na Stronie akcja polegająca na zbiórce środków finansowych na realizację określonego celu społecznie użytecznego, mieszczącego się w charytatywno-opiekuńczej działalności statutowej Operatora, zgłaszanego przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej lub Partnerów;
2. Darczyńca lub posiadacz Karty – każdy podmiot prawny, w tym osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała przynajmniej jednej wpłaty w dowolnej formie na wskazany na Stronie Cel zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
3. Darowizna – darowizna w rozumieniu prawa powszechnego, w szczególności kodeksu cywilnego, stanowiąca kwotę pieniężną przekazaną dobrowolnie przez Darczyńcę na rzecz charytatywno-opiekuńczej działalności statutowej Operatora, chyba że informacja przy sposobie przekazywania darowizny wyraźnie wskazuje przekazywanie jej w ramach działalności pożytku publicznego, bez wskazania lub ze wskazaniem Celu opisanego na Stronie, nie czyniąc jednak nikogo wierzycielem;
4. Operator – Caritas Archidiecezji Krakowskiej z siedzibą w Krakowie, ul. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków, NIP 6761119284, REGON 040019818, która prowadzi Stronę;
5. Serwis Pośrednictwa Finansowego – serwis ułatwiający Darczyńcom przekazanie Darowizny; Serwis prowadzony jest przez PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068;
6. Użytkownik – każdy podmiot prawny, w tym osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym Darczyńca, który w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony.

§ 3
1. Wyłącznym właścicielem Strony jest Operator.
2. Przed skorzystaniem ze Strony każdy Użytkownik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
3. Każdy Użytkownik korzystając ze Strony bezwarunkowo akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
4. Wykorzystanie Strony choćby w części w jakimkolwiek celu bez zgody Operatora jest zabronione.

§ 4
1. Korzystanie ze Strony nie może naruszać prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
2. Każdy Użytkownik dla prawidłowego korzystania ze Strony powinien posiadać urządzenia techniczne mające dostęp do sieci Internet wraz z legalnym oprogramowaniem, w tym przeglądarkami internetowymi.
3. Użytkownicy dokonujący wpłaty na wskazane Cele poprzez serwis pośrednictwa finansowego powinni posiadać aktywną osobistą pocztę elektroniczną (email) lub podać adres zamieszkania w celu wysyłania ewentualnych podziękowań lub informacji o projekcie oraz innych informacji wymienionych w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych.
4. Użytkownicy dokonujący wpłaty na wskazane Cele poprzez Serwis pośrednictwa finansowego uprzednio zapoznają się i dokonują akceptacji postanowień zawartych w Regulaminie Serwisu pośrednictwa finansowego.

§ 5
1. Korzystanie ze Strony jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
2. Operator umożliwia Użytkownikom przekazywanie jednorazowych Darowizn na Cele poprzez dobrowolny wybór za pośrednictwem serwisu pośrednictwa finansowego lub dzięki umieszczaniu na Stronie informacji o docelowym numerze konta Caritas Archidiecezji Krakowskiej .
3. Kontakt Użytkowników z Operatorem jest możliwy przez pocztę elektroniczną: krakow@caritas. pl.

§ 6
1. Cele na Stronie są ogłaszane samodzielnie przez Operatora w ramach działalności statutowej Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
3. Użytkownicy mogą przekazywać Darowiznę zgodnie ze swoim wyborem, wpłacając kwoty na rachunek Operatora za pośrednictwem serwisu pośrednictwa finansowego, lub za pośrednictwem serwisów internetowych banków (przelewy internetowe) lub przelewów i poleceń zapłaty tradycyjnych (banki, poczta).
4. Operator informuje, iż w przypadku wpłaty za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego pobierana jest przez Serwis pośrednictwa finansowego prowizja na rzecz Serwisu pośrednictwa finansowego, zgodnie z warunkami umowy zawartej między firmą Serwisem pośrednictwa finansowego a, Operatorem. Również rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Darowizn dokonywanych kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, który pobiera prowizję, zgodnie z warunkami umowy zawartej między Serwisem pośrednictwa finansowego a, Operatorem. Operator nie uzyskuje jakiegokolwiek przychodu z tytułu pobrania prowizji przez Serwis pośrednictwa finansowego. Wysokość prowizji jest objęta tajemnicą wynikającą z zawartej umowy między Serwisem pośrednictwa finansowego a Operatorem. Celem funkcjonowania Serwisu pośrednictwa finansowego jest maksymalne ułatwienie Użytkownikom dokonywania przedmiotowych płatności. W przypadku dobrowolnego wybrania pozostałych form wpłaty nie jest pobierana jakakolwiek prowizja przez Operatora.
6. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Operatora, w trakcie trwania akcji Cel stanie się bezprzedmiotowy lub nie uzyskano w określonym czasie kwoty niezbędnej do realizacji Celu poprzez Stronę lub inne źródła finansowania, Operator może przeznaczyć zebraną kwotę w całości na realizację celów statutowych, w szczególności na cel zbliżony do celu akcji stanowiącej Cel. Ponadto zbiórka na konkretny Cel może być ponawiana aż do uzyskania kwoty niezbędnej do realizacji Celu, jeżeli Operator stwierdzi, iż istnieje realne prawdopodobieństwo realizacji Celu.
7. Nadwyżka zebranej kwoty może być przeznaczona na inne charytatywno-opiekuńcze cele statutowe Operatora.
8. Operator oświadcza, że środki przekazywane na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej przez Użytkowników stanowią darowiznę Użytkownika na rzecz wskazanych na Stronie Celów mieszczących się w działalności statutowej Operatora.
9. Wpłata darowizny nie czyni nikogo wierzycielem, w szczególności względem Operatora.

§ 7
1. Akceptując Regulamin lub korzystając ze Strony, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności: https://www.krakowcaritas.pl/polityka-prywatnosci, która stanowi jego integralną część.
2. Administratorem danych osobowych jest Operator Strony, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z polityką prywatności wyłącznie w zakresie prawidłowego korzystania ze Strony drogą elektroniczną, w tym przekazywania darowizn oraz umożliwienia wysyłki ewentualnego Newslettera na adres poczty elektronicznej Użytkowników. Przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż określone powyżej, jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wyraźnie wskazanych przez Operatora.
4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Szczegóły odnośnie zakresu i celu przetwarzania danych oraz praw Użytkownika w tym zakresie znajdują się w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych: https://www.krakowcaritas.pl/klauzula-informacyjna.

§ 8
1. Operator może składać podziękowania za okazane wsparcie, jak również wysyłać życzenia okolicznościowe i informacje na temat wsparcia Operatora dla osób potrzebujących pomocy oraz o planowanych wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych elektroniczną i listowną (tradycyjną komunikacją papierową), a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu komunikacji z darczyńcami w celu realizacji zadań statutowych Operatora.

§ 9
1. Wyłączona jest odpowiedzialność kontraktowa lub deliktowa Operatora wobec Użytkowników, Partnerów lub osób trzecich za ich szkodę lub krzywdę mogących się pojawić z uwagi na:
a) problemy techniczne Strony lub jej aktualizacje;
b) utratę danych powstałych w wyniku siły wyższej, aktualizacji Strony;
c) działania Użytkowników, Partnerów lub osób trzecich sprzecznych z prawem lub z Regulaminem lub Polityką Prywatności.
2. Wyłączona jest odpowiedzialność kontraktowa lub deliktowa Operatora za jakiekolwiek zobowiązania Partnerów, a także Użytkowników lub osób trzecich.
3. Operator może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Strony, do usług świadczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich.
4. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę lub krzywdę powstałą na skutek korzystania ze Strony w sposób sprzeczny z prawem powszechnie obowiązującym lub postanowieniami Regulaminu lub Polityki Prywatności, w szczególności poprzez naruszanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i pokrewnych.

§ 10
1. Użytkownik może złożyć reklamację w sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony drogą elektroniczną na adres email Operatora: krakow@caritas.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Operatora.
2. Odpowiedź na prawidłowo złożoną reklamację powinna być udzielona przez Operatora w terminie 14 dni w formie elektronicznej lub formie pisemnej na znany Operatorowi adres Użytkownika.
3. Reklamacje w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu pośrednictwa finansowego są rozpatrywane przez Serwis pośrednictwa finansowego w oparciu o jego odrębny regulamin niezależny od Operatora.

§ 11
1. Operator w każdej chwili może zmienić Regulamin z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wejścia w życie.
2. Regulamin obowiązuje od dnia jego upublicznienia na stronie internetowej po wcześniejszej pisemnej akceptacji Dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej .
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym kodeks cywilny oraz ustawa o ochronie danych osobowych, a także odpowiednie przepisy prawa kanonicznego.
4. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było nieważne lub bezskuteczne nie czyni to nieważnym lub bezskutecznym pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.
5. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z funkcjonowaniem Strony jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Operatora.