Statut

STATUT CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
Wstęp
Caritas Archidiecezji Krakowskiej zwana dalej Caritas, ustanowiona dekretem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w dniu 29 stycznia 1990 roku i będąca kontynuatorem tradycji Caritas sprzed roku 1950, kieruje się niniejszym Statutem.

Rozdział I
CHARAKTER INSTYTUCJI
§ 1.
Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest instytucją charytatywną, ustanowioną przez Arcybiskupa Krakowskiego do pełnienia posługi miłosierdzia w kraju i poza jego granicami.

§ 2.
Caritas posiada kościelną i cywilną osobowość prawną. Działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz postanowienia niniejszego Statutu.

§ 3.
Siedzibą Caritas jest Miasto Kraków. Caritas może tworzyć na terenie Archidiecezji oraz całej Polski jednostki organizacyjne służące do realizacji swych celów statutowych, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa.

§ 4.
Caritas ma prawo posiadania, nabywania, zbywania i zarządzania majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz występowania przed władzami państwowymi, sądami i osobami trzecimi, dla obrony i reprezentacji swoich praw.

Rozdział II
CELE I ZADANIA CARITAS

§ 5.
Podstawowym celem Caritas jest praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu. Cel ten wypływa z Chrystusowego przykazania miłości odczytywanego w aktualnej sytuacji Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzkich. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej.

§ 6.
Do zadań Caritas należy:
1) prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów,
2) udzielanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Archidiecezji i poza jej granicami,
3) szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu i pogłębianie jej zrozumienia,
4) krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
5) systematyczna i metodyczna formacja charytatywna dzieci, młodzieży i dorosłych,
6) opracowywanie programów działalności charytatywnej,
7) działalność wydawnicza; wydawanie materiałów formacyjnych i informacyjnych o pracy Caritas, biuletynów, czasopism i książek,
8) działalność oświatowa,
9) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, a także wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania,
10) opracowywanie inicjatyw mających na celu rozwój i restrukturyzację polskiej wsi oraz wzmocnienie potencjału rozwojowego obszarów wiejskich,
11) przeciwdziałanie patologiom społecznym i zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego,
12) działania na rzecz środowiska naturalnego, edukacji i świadomości ekologicznej,
13) działania na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności, racjonalne wykorzystanie pozyskanej żywności na rzecz społeczności, grup, rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
14) działania polegające na promocji zdrowia i zdrowego trybu życia, poprzez sport, kulturę fizyczną i turystykę,
15) propagowanie profilaktyki zdrowotnej oraz ochrona zdrowia,
16) pomoc w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o wartości chrześcijańskie.

§ 7.
Zadania swe Caritas realizuje poprzez:
1) organizowanie i prowadzenie różnych typów placówek opiekuńczych, oświatowych, medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Caritas w oparciu o rozpoznane w środowisku potrzeby. Funkcjonowanie placówek Caritas odbywa się w oparciu o ich odrębne statuty i regulaminy,
2) organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, dzieci i młodzieży polonijnej, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, rodzin wielodzietnych, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, zarówno w ośrodkach własnych, jak i wynajmowanych,
3) systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy, organizację rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek i szkoleń, dostarczanie materiałów formacyjnych, kontakt z parafialnymi zespołami charytatywnymi i promowanie różnych form wolontariatu,
4) spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy krzewienia miłości miłosiernej, organizowanie odczytów, konferencji, kursów, bibliotek, czytelni, poradni itp.
5) tworzenie wolontariatu Caritas oraz organizowanie własnych terenowych jednostek organizacyjnych – zespołów i kół,
6) uczestniczenie w ogólnokrajowych akcjach wchodzących w zakres charytatywnej działalności Kościoła,
7) koordynację działalności placówek kościelnych zajmujących się działalnością charytatywną,
8) prowadzenie akcji promujących działalność charytatywną, współpracę ze środkami społecznego przekazu w celu propagowania działalności Caritas,
9) pozyskiwanie środków na działalność charytatywną poprzez organizowanie zbiórek i kwest, koncertów i innych imprez o charakterze charytatywnym, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o dotacje,
10) prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony jest w całości na działalność statutowo-charytatywną. W celu prowadzenia działalności gospodarczej Caritas powołuje odrębną Jednostkę Działalności Gospodarczej, funkcjonującą w oparciu o jej regulamin.

§ 8.
Caritas współpracuje:
1) z parafiami i innymi kościelnymi instytucjami charytatywnymi na terenie Archidiecezji Krakowskiej,
2) z urzędami Kurii Metropolitalnej w Krakowie; w szczególności zadania formacyjne prowadzone są we współpracy z agendami ds. duszpasterstwa dzieci, młodzieży i rodzin,
3) z Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi w zakresie koordynacji działań charytatywnych oraz realizacji uchwał podjętych większością głosów na zebraniach dyrektorów Caritas diecezjalnych po uzyskaniu zgody Arcybiskupa Krakowskiego,
4) z organami administracji publicznej,
5) z organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz organizacjami świeckimi, przy zachowaniu własnej tożsamości,
6) z podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie realizacji celów statutowych.

Rozdział III
STRUKTURA

§ 9.
Nadrzędną władzą Caritas jest Arcybiskup Metropolita Krakowski, który:
1) powołuje Caritas do istnienia,
2) nadaje jej Statut,
3) dokonuje zmian w Statucie,
4) powołuje i odwołuje Dyrektora,
5) udziela „nihil obstat” na kandydaturę Zastępcy Dyrektora oraz na jego odwołanie,
6) przyjmuje roczne sprawozdanie Caritas,
7) rozwiązuje Caritas w przypadku stwierdzenia nadużyć,
8) powołuje i odwołuje Komisję Rewizyjną dla Caritas.

§ 10.
Organami Caritas są:
1) Zarząd,
2) Rada Caritas,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 11.
Zarząd stanowią:
1) Dyrektor,
2) Zastępca Dyrektora,
3) Sekretarz.

§ 12.
Do obowiązków Zarządu należy:
1) organizowanie przewidzianych Statutem działań Caritas,
2) opracowywanie programów pracy Caritas oraz programów jednostek terenowych,
3) uchwalanie budżetu oraz przygotowywanie sprawozdań i bilansów,
4) gospodarowanie funduszami i majątkiem Caritas, stosownie do przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK),
5) systematyczne spotkania, celem omawiania bieżących spraw,
6) przygotowywanie programów doktrynalnych, formacyjnych i duszpasterskich oraz przedstawianie ich Arcybiskupowi – w grudniu do zatwierdzenia na rok następny.

§ 13.
Do obowiązków Dyrektora należy:
1) reprezentowanie Caritas i występowanie w jej imieniu zgodnie z przepisami prawa,
2) składanie w imieniu Caritas oświadczeń woli oraz podpisywanie aktów prawnych,
3) przewodniczenie Zarządowi,
4) podejmowanie w imieniu Zarządu decyzji w bieżących sprawach,
5) zatrudnianie pracowników Caritas,
6) bieżące informowanie Arcybiskupa o działalności Caritas, stosownie do przepisów KPK,
7) zwoływanie posiedzeń Rady Caritas,
8) przedstawianie kandydatury Zastępcy Dyrektora Arcybiskupowi Krakowskiemu,
9) powoływanie i odwoływanie Sekretarza Caritas.

§ 14.
Do obowiązków Zastępcy Dyrektora należy:
1) wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora Caritas,
2) zastępowanie Dyrektora w razie jego nieobecności,
3) poszukiwanie i realizacja właściwych form kształtowania i rozwoju apostolstwa charytatywnego w diecezji i parafiach,
4) nadzór nad działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych Caritas, których podstawowym celem statutowym jest opieka nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi,
5) przedstawianie projektu budżetu na rok następny oraz sprawozdania z działalności i bilansu Caritas za rok ubiegły,
6) kontrolowanie działalności Jednostki Działalności Gospodarczej.

§ 15.
Do obowiązków Sekretarza należy:
1) przygotowanie zebrań Zarządu,
2) protokołowanie posiedzeń Zarządu,
3) czuwanie nad realizacją wniosków podjętych przez Zarząd,
4) organizowanie działalności biura Caritas.

Rozdział IV
RADA CARITAS

§ 16.
1. Rada Caritas składa się z 10 osób, w tym 7 jest mianowanych przez Arcybiskupa na wniosek Zarządu, pozostałe 3 osoby wchodzą do niej z urzędu, są to archidiecezjalni duszpasterze: trzeźwości, rodzin, chorych i niepełnosprawnych.
2. Obowiązkiem Rady Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest służenie opinią Arcybiskupowi Krakowskiemu oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej w zakresie działalności Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Do podstawowych obowiązków Rady Caritas Archidiecezji Krakowskiej należy opiniowanie programów działania i programów budżetowych.
3. Szczegółowe zadania oraz zasady pracy Rady Caritas określa odrębny regulamin zatwierdzony przez Arcybiskupa Krakowskiego.

Rozdział V
KOMISJA REWIZYJNA

§ 17.
Trzyosobowa Komisja Rewizyjna jest mianowana przez Arcybiskupa Krakowskiego.

§ 18.
1. Komisja zbiera się raz w roku, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego i dokonuje kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej Caritas. Wyniki kontroli wraz z wnioskami przedstawia na piśmie Arcybiskupowi.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Caritas z wnioskiem o dokonanie audytu zewnętrznego.

§ 19.
1. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Caritas w zakresie kontroli wewnętrznej, a jej członkowie nie mogą być członkami Zarządu Caritas, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż jedno przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozdział VI
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE CARITAS

§ 20.
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są:
1) Parafialne Zespoły Caritas,
2) Parafialne Zespoły Charytatywne,
3) Szkolne i Akademickie Koła Caritas,
4) Placówki Specjalistyczne,
5) Inne jednostki wspomagające działalność lub strukturę Caritas.

§ 21.
Parafialne Zespoły Caritas i Parafialne Zespoły Charytatywne mogą powstać przy parafii diecezjalnej lub zakonnej, a także przy domu zakonnym prowadzącym działalność charytatywną.

§ 22.
Jednostki organizacyjne Caritas powołuje Dyrektor Caritas, z tym, że w przypadku powoływania jednostek organizacyjnych o charakterze ponadparafialnym potrzebna jest zgoda Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego na powołanie takich jednostek.

§ 23.
1. Parafialne Zespoły Caritas i Parafialne Zespoły Charytatywne nie posiadają osobowości prawnej. Osobowość prawna użyczana jest im w razie potrzeby przez parafie lub domy zakonne.
2. Caritas Archidiecezji Krakowskiej nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania finansowe Parafialnych Zespołów Caritas i Parafialnych Zespołów Charytatywnych.

§ 24.
W przypadku powstania kilku Parafialnych Zespołów Caritas i Parafialnych Zespołów Charytatywnych w dekanacie, może powstać dekanalny zespół koordynacyjny. Na jego czele staje Ks. Notariusz. O potrzebie powstania zespołu koordynacyjnego zadecydują kierownicy Zespołów Parafialnych, w porozumieniu z Ks. Notariuszem i Dyrektorem Caritas.

Rozdział VII
FUNDUSZE CARITAS

§ 25.
Fundusze Caritas stanowią:
1) ofiary pieniężne i w naturze od osób fizycznych i prawnych oraz funduszy kościelnych,
2) zapisy, darowizny, spadki od osób fizycznych polskich i zagranicznych,
3) subwencje i dotacje pochodzące od krajowych i zagranicznych instytucji państwowych, samorządowych, społecznych, osób fizycznych i prawnych,
4) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz własnej działalności gospodarczej,
5) częściowa odpłatność za niektóre usługi oraz dochody z organizowanych imprez i zbiórek.

§ 26.
Archidiecezja, dekanaty, parafie nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za zobowiązania Caritas.

§ 27.
W razie likwidacji Caritas jej majątek przechodzi na własność Archidiecezji Krakowskiej z przeznaczeniem na cele charytatywne, uwzględniając wolę ofiarodawców.

Rozdział VIII
STOSUNEK DO ISTNIEJĄCYCH FORM DUSZPASTERSTWA CHARYTATYWNEGO

§ 28.
Działalność Caritas nie zastępuje innych form apostolstwa charytatywnego oraz pracy prowadzonej na szczeblu dekanatu i parafii. Caritas dąży do wzmocnienia działań dotychczasowych oraz współpracuje w diecezji, dekanatach i parafiach w pracy formacyjnej i w konkretnych działaniach charytatywnych.

Rozdział IX
SYMBOLE I ŚWIĘTA

§ 29.
Caritas używa pieczęci podłużnej i okrągłej. Pieczęć podłużna zawiera: nazwę statutową, siedzibę i jej adres. Pieczęć okrągła zawiera w środku symbol Caritas przedstawiający czerwony równoramienny krzyż z potrójnymi falistymi promieniami, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża i białymi literami „Caritas”, wpisanymi w stylizowany symbol serca oraz napis w otoku: Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

§ 30.
Patronem Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest św. Brat Albert.

§ 31.
Świętami patronalnymi Caritas Archidiecezji Krakowskiej są:
1) Druga Niedziela Wielkanocna, obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego,
2) liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta, przypadające 17 czerwca.

Rozdział X
WSKAZANIA KOŃCOWE

§ 32.
1. Niniejszy statut zabrania udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Caritas w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Zabrania się również przekazywania majątku Caritas na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku Caritas na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Caritas.
4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Kraków, dnia 15 listopada 2019 roku