Powrót do wszystkich

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Ośrodek prowadzony przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej zapewnia pomoc dorosłym i ich dzieciom – osobom uwikłanym w przemoc. Świadczy całodobową pomoc osobom, które ze względu na zaistniałą w rodzinie sytuację, w tym zagrożenie życia, muszą opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania. Celem Ośrodka jest prowadzenie działań uprzedzających, interwencyjnych i wspierających wobec osób doświadczających przemocy z całej Polski. W tym miejscu osobom dotkniętym problemem przemocy Caritas służy od 1996 roku.

Osoby mieszkające w ośrodku mają do dyspozycji kuchnie, łazienki oraz indywidualne pokoje rodzinne, pokój telewizyjny, świetlicę. Mają zapewnioną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjalną i prawną. Pracownicy prowadzą grupy wsparcia, grupy terapeutyczne oraz zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży kształtujące umiejętności interpersonalne. Organizują pomoc w zakresie wsparcia w edukacji dzieci. Prowadzone są też mediacje rodzinne. Ośrodek udziela też pomocy w ramach interwencji kryzysowej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie dla osób niekorzystających ze schronienia w SOW (kontakt bezpośredni, zdalny lub telefoniczny).

Zadanie publiczne realizowane na zlecenie Miasta Kraków, finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

https://krakow.pl

https://ngo.krakow.pl/

https://mops.krakow.pl/

https://malopolska.uw.gov.pl